ഘട്ടം 1 ( 2017- 2018)

പൂർത്തീകരിക്കാത്ത

വീടുകളുടെ

പൂർത്തീകരണം


അപൂർണ ഭവനങ്ങളും

പൂർത്തിയാക്കിക്കഴി‍ഞ്ഞു


വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളില്‍ മുന്‍കാലത്ത് ഭാഗിക ധനസഹായം കെെപ്പറ്റുകയും എന്നാല്‍ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ വീടുപണി പൂർത്തീകരിക്കാനാകാതെ പോവുകയും ചെയ്ത അപൂര്‍ണ്ണ ഭവനങ്ങള്‍ക്ക് അധിക ധനസഹായവും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും നല്‍കി പൂർത്തീകരിക്കുക.


ഘട്ടം 2 ( 2018- 2019)

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള

ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന

ധനസഹായം


ഘട്ടം 3 ( 2018- 2021)

ഭൂരഹിതഭവനരഹിതരുടെ

പുനരധിവാസം


ഘട്ടം 4 ( 2019- 2021)

വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകളുടെ

നവീകരണം


തീർത്തും നിർധനവിഭാഗങ്ങൾ വസിക്കുന്ന, അപകടകരമായവിധം
വാസയോഗ്യമല്ലാതായ വീടുകളുടെ നവീകരണത്തിനുള്ള സഹായം.
പ്രവർത്തന പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു വരുന്നു.